Perintälaki uudistuu

Tasavallan presidentti on hyväksynyt lain kaupallisten sopimusten maksuehdoista (He 57/2012). Laki tulee voimaan 16.3.2013. Tiivistämme tässä artikkelissa yrittäjää koskevat kohdat ymmärrettävään muotoon.

Maksuajan enimmäismäärä 60 päivää

Pisin maksuaika ilman erillistä nimenomaista sopimusta on 60 päivää. (viranomaistahoa laskutettaessa 30 päivää). Laskun maksaja ei siis jatkossa voi väittää, että maksuaika on esimerkiksi kolme kuukautta, ellei maksuajan pituudesta ei ole erikseen sovittu.

 

Kiinteä viivästysmaksu kannustaa maksamaan eräpäivänä

Maksun viivästyessä velkojalla on aina oikeus saada velallisena olevalta 40 euron suuruinen vakiokorvaus perintäkuluista. Jos velkoja on ryhtynyt perimään saatavaansa ja tästä on aiheutunut hänelle korvattavia  perintäkuluja, velkojalla on oikeus saada niistä korvaus vain siltä osin kuin niiden määrä ylittää vakiokorvauksen määrän. Jos maksu on sovittu suoritettavaksi useassa erässä ja useamman maksuerän suorittaminen viivästyy, velkojalla on oikeus 40 euron vakiokorvaukseen perintäkuluista kunkin viivästyneen maksuerän osalta erikseen.

Maksuja koskeva viivästyskorko noussee yhdellä prosenttiyksiköllä nykyiseen verrattuna. Kuluttajan velkoja koskeva viivästyskorko pysyy ennallaan.

Suoritusten kohdentamisjärjestyksen muutos parantaa velallisen asemaa

Velallisen maksamien suoritusten kohdentamista saatavan eri osille muutetaan niin, että suoritukset on kohdennettava ensiksi varsinaiselle saatavalle ja vasta sen jälkeen kuluille. Näin velallisella on selvästi nykyistä paremmat mahdollisuudet valvoa perintäkulujen määrää ja riitauttaa kohtuuttomat kulut. Nykyisin velkojat ja perimistoimistot kohdentavat velallisen maksamat suoritukset yleensä ensisijaisesti kuluille ja vasta sen jälkeen varsinaiselle saatavalle.

Kohdentamisjärjestys jatkossa:

  1. varsinaisen saatavan korko
  2. varsinaisen saatavan pääoma
  3. perintäkulujen korko
  4. perintäkulujen pääoma

Tietojärjestelmämuutosten vuoksi uudistus tulee tältä osin voimaan vasta 16. joulukuuta 2013.

Kuluttajavelan perintäkulut pienenevät

Kuluttajavelan perintäkuluille säädettyjä enimmäismääriä alennetaan varsinkin pienissä, enintään 100 euron veloissa. Niissä velallisen kokonaiskuluvastuu saa olla korkeintaan 60 euroa. Enintään 1 000 euron saatavissa kulut saavat olla korkeintaan 120 euroa ja sitä suuremmissa saatavissa enintään 210 euroa.

Velallinen voi jatkossa pyytää perinnän keskeyttämistä. Keskeytyspyynnön jälkeen velkoja voi velkoa saatavaa tuomioistuimessa tai hakea ulosottoa.

Tratan käyttöä selkeytetään

Maksukehotusta, jossa vaaditaan maksua määräajassa uhalla että kehotuksen noudattamatta jättäminen julkaistaan tai merkitään luottotietorekisteriin, (tratta) saa käyttää vain erääntyneen, selvän ja riidattoman saatavan perimiseksi. Trattaa ei saa lähettää ennen kuin velalliselle on annettu tai lähetetty maksumuistutus. Tratan ja maksumuistutuksen on oltava kirjallisia. Kuluttajasaataviin trattaa ei saa käyttää. 

 

Lähde: Finlex

 

Arkhimedeksen käyttäjien kannalta huomioitavaa

Tulemme tulevissa versioissa huomioimaan lakimuutoksen edellyttämät toimenpiteet. Arkhimedeksen Myynti-osiosta löytyvillä saatavien seurannan työkaluilla on mahdollista hallinnoida perintään lähetettäviä saatavia. Toiminnoilla on mahdollsta tehdä lakimuutoksen toimenpiteet jo nyt ja kannustammekin tutustumaan toimintoihin hyvissä ajoin ja perimään laskusaatavia jo nyt hyviä perintäkäytäntöjä noudattaen.

 

Ota käyttöön ilmainen laskutusohjelma

Arkhimedes-laskutusohjelma

Hallitse myyntejäsi ja asiakkuuksiasi ilmaisella Isolta Arkhimedes-laskutusohjelmalla. Maksa vasta laskumääräsi kasvaessa.

Ota heti käyttöön tai Lue lisää