Isolta Ab:s sekretesspolicy

Senast uppdaterad 8.9.2017

Personregister och registerhållare

Personregistrets namn:

Isoltas Användarregister

Registerhållare:

Isolta Ab (“Isolta”)
FO-nummer: 1854047-8
Adress: Kägeluddsvägen 1, 02150 Esbo, Finland
Tel: +358 0207 181 710
E-post: info@isolta.com
Kontaktperson: Mikko Ilomäki, (e-post: mikko.ilomaki@isolta.com)

Skyddet av din integritet är viktigt för oss

Isolta Ab (“Isolta”) respekterar din integritet. Vi följer de lagar som gäller oss och vi behandlar inte våra kunders eller andra personers uppgifter utan en rättslig grund i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi behandlar endast de personuppgifter som behövs för att kunna sköta kundrelationen, erbjuda högklassiga tjänster och utveckla vår verksamhet, bl.a. informerar vi dig om nya produkter och funktioner i tjänsten.

Denna Sekretesspolicy tillämpas på behandlingen av personuppgifter som tillhör användarna (“användare”, “användarna”) av de tjänster som Isolta erbjuder. I Sekretesspolicyn beskrivs de centrala principerna och syftena för den behandling av personuppgifter som Isolta utför. Användarna kan vara Isoltas kunder eller representanter för kundföretag. Våra produkter och tjänster kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser eller tjänster. På dessa webbplatser eller tjänster tillämpas deras egna sekretesspolicyn. Isolta ansvarar inte för tredje parters sekretesspolicyn eller behandlingen av personuppgifter inom ramen av dessa. Vi rekommenderar användare att bekanta sig med tredje parters sekretesspolicyn och deras förändringar.

Informationskällor och personuppgifter som behandlas

De uppgifter som Isolta behandlar får Isolta regelbundet av användaren själv i samband med användandet av tjänsterna.

(1) Isolta registrerar de uppgifter gällande användaren som användaren själv meddelar då denne registrerar sig. Som sådana uppgifter kan vi t.ex. be om uppgifter som gäller företaget, namnet på en kontaktperson och kontaktuppgifter så som adress, e-postadress och telefonnummer. Dessutom samlar Isolta in uppgifter om användningen av tjänsten och om kontakten mellan Isolta och användaren. Som uppgifter gällande användningen av tjänsten kan Isolta samla in uppgifter gällande användningen av användargränssnittselement samt tjänstens användaraktivitet.

(2) För att kunna använda tjänsten behöver användaren ge nödvändiga personuppgifter. Isolta samlar in uppgifter om användningen av tjänsten, vilket i detta fall huvudsakligen avser personuppgifter så som namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation och beskrivning av tjänsten eller den fakturerbara produkten. Dessa uppgifter kan även innehålla känsliga personuppgifter, eller personuppgifter som rör barn. Det är användarens och kundens ansvar att se till att endast nödvändiga känsliga personuppgifter behandlas, när tjänsten används och att behandlingen av uppgifterna har en rättslig grund i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Isolta behandlar dessa uppgifter endast som handläggare av personuppgifter för användarens del.

Rättslig grund och avsikten med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

(1) I huvudsak behandlas uppgifter för att erbjuda tjänster. Behandlingen av personuppgifter grundar sig endast på ett avtal och kundförhållande mellan användaren och Isolta. Personuppgifter samlas i samband med registreringen och några tekniska uppgifter behövs, för att tjänsten ska fungera. Därtill ska användaren överlämna Isolta nödvändiga personuppgifter om sina kunder för användning av tjänsten.

(2) De uppgifter som är sparade i Isoltas Användarregister kan användas för skötandet av kundförhållanden och kontakter, samt i marknadssyfte. Till denna del grundar sig behandlingen på vårt legitima intresse, där avsikten är att erbjuda dig väsentlig information och marknadsföra tjänsten.

(3) Vårt mål är att erbjuda en högkvalitativ tjänst. Således kan uppgifterna även användas för att analysera marknaden, användarna och tjänsterna, för att utveckla och förbättra kvaliteten på tjänsterna. Denna behandling av uppgifter grundar sig på vårt legitima intresse att växa och utvecklas.

Vi använder inte personuppgifter som framgår ur räkningar för direkt marknadsföring.

Överlåtande av personuppgifter

Vi kan överlåta dina personuppgifter till tredje parter i följande fall:

(i) Isolta kan använda underleverantörer för att erbjuda tjänster. Tillförlitliga tjänsteleverantörer agerar i vår räkning och de har inte en fristående rätt att använda personuppgifter. Vi se till att våra underleverantörer använder personuppgifter endast i enlighet med våra instruktioner. Våra underleverantörer har ålagts adekvata skyldigheter gällande dataskydd och sekretess.

(ii) Vi kan överlämna personuppgifter när lagstiftningen så kräver, så som för att iaktta begäran av behöriga myndigheter.

(iii) När vi god tro anser att överlåtandet av uppgiften är nödvändig för att trygga våra rättigheter, undersöka bedrägeri eller försäkra våra kunder.

Överförande av personuppgifter utanför EU/EES

Isolta kan använda underleverantörer i sin verksamhet. För att erbjuda tjänster kan personuppgifter i nödvändig omfattning överföras utanför EU/EES. I så fall använder vi oss av adekvata etablerade mekanismer, så som standardavtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, vilka möjliggör en överföring av personuppgifter till våra underleverantörer i tredje länder. Våra tjänsteleverantörer, som är situerade i Förenta Staterna, har förbundit sig till det sk. Privacy Shield-arrangemanget mellan EU och Förenta Staterna. Tilläggsinformation om Privacy Shield programmet som utvecklats av Förenade Staternas handelsministerium och Europeiska kommissionen, samt om principerna som gäller behandling av personuppgifter kan fås här.

Förvaring av personuppgifter

Personuppgifter förvaras endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de målsättningar definierade i denna Sekretesspolicy. Därefter tar vi bort informationen, förutom när vi enligt lag eller utifrån parters avtalsbaserade rättigheter och skyldigheter är förpliktade att bevara uppgifterna. Av behandlingen av personuppgifter utförs en betydande del å användares vägnar och i enlighet med anvisningar, så vi följer deras anvisningar angående förvaring av uppgifter.

Datasäkerhet

Isolta har genomfört de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst och mot förstöring, ändring, utlämnande och översändande som sker av misstag eller i strid med lag eller mot annan olaglig behandling. Det manuella materialet förvaras i ett låst utrymme. Tillgången till uppgifter som behandlas elektroniskt är begränsad inom Isolta genom användarbehörigheter som skyddas med lösenord, och uppgifterna är skyddade med vederbörliga dataskyddsåtgärder.

Cookies

Cookies är filer som användarens enhet mottar och sänder när användaren använder Isoltas tjänst. Isolta kan använda cookies och liknande metoder för att erbjuda tjänsterna samt för att förbättra tjänsternas kvalitet och användarupplevelsen. Genom att använda våra tjänster och godkänna användandet av cookies i webbläsarens inställningar godkänner användaren Isoltas användning av cookies. Användaren har möjlighet att förbjuda användandet av cookies genom att ändra webbläsarens inställningar. Detta kan emellertid ändra på användarupplevelsen av tjänsterna.

Användarens rättigheter och kvaliteten på personuppgifter

Användaren har rätt att förbjuda Isolta att behandla uppgifter som gäller henne eller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar. Isolta rekommenderar användare att skriftligen rikta ett möjligt förbud till den för registerärenden ansvariga kontaktpersonen som nämnts i denna Sekretesspolicy.

Användaren har rätt att överföra uppgifter om sig själv från ett system till ett annat, dvs. få information om sig själv i en strukturerad och allmänt använd form och överföra dem till en annan registerhållare.

Användaren har rätt att granska de uppgifter som gäller henne eller honom själv som registrerats i Användarregistret samt att på begäran få kopior på dessa. I begäran om insyn bör de saker som är nödvändiga för att söka upp uppgifterna meddelas, och begäran om insyn bör göras skriftligen i en begäran undertecknad av användaren. Begäran kan riktas till den för registerärenden ansvariga kontaktpersonen som nämnts i denna Sekretesspolicy.

Om användaren anser, att lagstadgade rättigheter har kränkts, kan användaren göra en överklagan till dataskyddsmyndigheten inom EU:s område. I Finland fungerar dataskyddsombudsmannen som övervakande myndighet. Dataskyddsombudsmannens kontaktuppgifter hittar du i den bifogade länken.

Isolta eftersträvar att enligt egna möjligheter se till kvaliteten på de personuppgifter som Isolta behandlar. Isolta korrigerar, raderar eller kompletterar på eget initiativ eller på den registrerades krav de personuppgifter i Användarregistret som är oriktiga, ofullständiga eller föråldrade. Användaren är ändå själv ansvarig för riktigheten av de uppgifter som angivits. Det är också på användarens ansvar att meddela ifall det sker ändringar i de uppgifter som användaren har angett. För att korrigera uppgifterna rekommenderas användaren ta kontakt med den ovan nämnda kontaktpersonen som ansvarar för Isoltas registerärenden.

Ändringar i sekretesspolicyn

Isolta kan göra ändringar i denna Sekretesspolicy och informeringen gällande den. Isolta rekommenderar att användarna regelbundet granskar Sekretesspolicyn för att få information om ändringar som möjligen gjorts i den. Isolta stävar till att genom skäliga metoder som står till förfogande informera om möjliga ändringar som görs i Sekretesspolicyn.