Isolta allmänna avtalsvillkor

1. Allmänt

Dessa allmänna avtalsvillkor (hädanefter ”Avtalsvillkoren”) tillämpas som en väsentlig och oskiljaktig del av det bindande avtal mellan Isolta Ab (hädanefter ”Isolta”) och den Kund (hädanefter ”Kund”) som definieras i registreringsblanketten för Isolta-tjänsten (hädanefter ”Tjänsten”). En förutsättning för användningen av Tjänsten är att godkänna och efterfölja Avtalsvillkoren. Genom att använda tjänsten godkänner du dessa Avtalsvillkor.

2. Uppkomst och uppsägning av avtalet

Avtalet uppkommer då kunden har registrerat sig till Tjänsten, godkänt avtalsvillkoren och Isolta har bekräftat registreringen. Bekräftelsen sker per e-post. Isolta sänder Kunden en aktiveringslänk till användarkontot som behövs för att använda tjänsten.

Avtalets uppsägningsvillkor bestäms beroende av om Kunden har en giltig avgiftsbelagd användningsrättighet eller om Kunden använder en avgiftsfri användningsrättighet:

  • Om Kunden har en giltig avgiftsbelagd användningsrättighet, kan Kunden säga upp Avtalet så att det upphör vid slutet av den sista månaden i den bekräftade beställningsperioden genom att meddela om uppsägningen i Tjänsten senast 30 dagar innan utgången av beställningsperioden. Om Kunden inte säger upp Avtalet enligt ovan, förnyas den avgiftsbelagda beställningsperioden automatiskt till en ny beställningsperiod på viss tid. Den nya beställningsperioden är lika lång som den ursprungliga beställningsperioden.
  • Om Kunden använder en avgiftsfri användningsrättighet, kan båda parterna säga upp Avtalet med en (1) månads uppsägningstid.

Avtalet är i kraft för en viss tid på ett (1) år från och med att beställningen bekräftats, varefter Avtalet fortsätter automatiskt som ett tillsvidareavtal, om avtalet inte sägs upp skriftligen minst en (1) månad innan utgången av avtalsperioden för visstidsavtalet.

Avtalet som är i kraft tills vidare kan sägas upp skriftligen med en (1) månads uppsägningstid.

Båda avtalsparterna har rätt att säga upp en avgiftsfri användningsrättighet till Tjänsten när som helst under avtalsperioden.

Isolta reserverar rättigheten att säga upp Avtalet direkt utan uppsägningstid och utan skäl inom två veckor från beställningen av tjänsten, oaktat en möjlig bekräftelse av beställningen. Isolta reserverar också rättigheten att häva Avtalet direkt utan uppsägningstid ifall Kunden bryter mot Avtalsvillkoren.

3. Ändring av avtalet

Isolta reserverar rättigheten att ändra Avtalsvillkoren genom att meddela Kunden om ändringen skriftligen senast en (1) månad innan ändringen träder ikraft. Kunden har rätt att skriftligen säga upp Tjänsten före ikraftträdandet av de nya Avtalsvillkoren.

4. Överlåtelse av avtalet

Kunden har inte rätt att överlåta Avtalet till en tredje part utan att Isolta på förhand har gett ett skriftligt samtycke till detta. Isolta reserverar rättigheten att överlåta Avtalet och Tjänsten till en tredje part.

5. Beskrivning av Tjänsten

Tjänsten är en datorprogrambaserad ekonomiförvaltningstjänst som levereras över Isoltas informationsnätverk och med vilken Kunden kan ha kontroll över sin fakturering och sina kundrelationer. Isolta kan om den så önskar erbjuda även en avgiftsfri användningsrättighet med begränsningar i Tjänsten, vilka har definierats skiljt på sidan www.isolta.fi. Isolta kan erbjuda andra tilläggstjänster både till den avgiftsbelagda och till den avgiftsfria Tjänsten, för vilka en separat avgift uppbärs.

Isolta beviljar kunden rätt att använda Tjänsten för kundens interna affärsändamål under Avtalets giltighetstid. Kunden har inte rätt att återförsälja Tjänsten.

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och Isolta garanterar inte Tjänsten någon särskild servicenivå eller garantier angående Tjänstens felfrihet, tillförlitlighet, användbarhet prestationsförmåga eller tillämplighet för ett visst användningsändamål. Isolta strävar ändå att meddela om eventuella störningar på förhand och utföra de åtgärder som gäller underhåll av tjänsten på så sätt, att de stör användningen av Tjänsten så lite som möjligt.

6. Kundens förpliktelser

Kunden förbinder sig till att i samband med registreringen ge Isolta riktiga och tillräckliga uppgifter och förbinder sig till att omedelbart meddela om eventuella förändringar i sina användaruppgifter. Kunden ansvarar för all aktivitet som sker via kundens användarnamn samt för de undersöknings- och/eller reparationskostnader som orsakas av missbruk.

Kunden ansvarar för att användarnamn och lösenord inte överlåts till tredje parter. Kunden förbinder sig till att omedelbart informera Isolta, ifall ett användarnamn som Kunden handhar kommer i tredje parts besittning.

Kunden förbinder sig till att inte använda Tjänsten för verksamhet som strider mot dessa Avtalsvillkor eller mot lagen. Ifall Tjänsten används till sådant ändamål eller ifall de uppgifter som Kunden gett inte är korrekta eller är bristfälliga, reserverar Isolta rättigheten att avstå från att leverera Tjänsten och rätten att omedelbart och utan förhandsmeddelande radera allt material som bryter mot Avtalsvillkoren.

7. Material och immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter till Tjänsten, dess innehåll, egenskaper och funktioner samt deras senare förändringar tillhör endast Isolta eller dess licensgivare.

Kunden får för Avtalets giltighetstid en begränsad, icke-ensamrätt att använda Tjänsten i sin interna affärsverksamhet i enlighet med Avtalet och dessa Avtalsvillkor.

Det är strängt förbjudet att kopiera, duplicera, överlåta, distribuera eller använda Tjänsten, dess innehåll eller delar av den i strid med dessa Avtalsvillkor.

Kunden ansvarar för sitt eget material och dess laglighet. Kunden ansvarar särskilt för att det material som Kunden skapar inte gör intrång i en tredje parts upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter, samt att kunden har rätt att överföra och behandla sina slutkunders personuppgifter i Tjänsten.

8. Ansvarsbegränsningar

Kunden använder Tjänsten på eget ansvar. Isolta ansvarar inte i något avseende för skada som orsakats Kundens slutkund, och inte heller för åtgärder som utförs av personer i Kundens tjänst.

Isoltas Avtalsgrundade helhetsansvar gentemot Kunden är begränsad till högst den sammanlagda mängden av avgifter som Kunden betalt för Tjänsten under de tolv (12) månader som föregår tidpunkten då ansvaret uppstått (exklusive mervärdesskatten).

Ingendera part ansvarar för någon medelbar eller indirekt skada, inkluderat men inte begränsat till förlust av omsättning, inkomst, användningsmöjligheter eller uppgifter. Ansvarsbegränsningar gäller inte skada som orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, eller som orsakats gnom att kunden har överlåtit tjänstens användningsrättighet eller rättigheter till tredje parter.

Ingendera part är ansvarig för skada eller dröjsmål som orsakats av omständigheter utanför partens kontroll som inte skäligen kunde tas i beaktande vid tidpunkten för ingående av avtalet och vars följder inte skäligen hade kunnat undvikas eller övervinnas (”force majeure”). Sådana omständigheter inkluderar men är inte begränsade till problem, gel och verksamhetsavbrott som uppstår i tredje parters program eller tekniska anläggningar såsom i datanät, eller överbelastningsattacker, dataintrång eller motsvarande olagliga åtgärder som genomförs av tredje parter. Om en parts underleverantör utsätts för en force majeure -situation friar detta även parten från ansvar.

9. Pris och fakturering

Såvida inget annat avtalats skriftligen bestäms Tjänstens och tilläggstjänsternas priser enligt den vid var tid gällande prislistan. Till prisernas tillsätts gällande mervärdesskatt.

Isolta reserverar rättigheten att ändra Tjänsternas priser genom att skriftligen meddela Kunden om ändringen minst en (1) månad före ikraftträdandet av ändringen. De nya priserna träder i kraft tidigast i början av nästa hela faktureringsperiod. Kunden har rätt att skriftligen säga upp tjänsten att upphöra före ikraftträdandet av den nya prissättningen.

Tjänstens faktureringsperiod är densamma som Tjänstens beställningsperiod. Tilläggstjänster debiteras antingen tillsammans med Tjänsten eller med separat faktura. Fakturorna skickas till den adress som kunden meddelat.

Isolat har rätt att avbryta Kundens Tjänst ifall betalning inte har skett före förfallodagen. Isolta har även rätt att på försenade betalningar kräva dröjsmålsränta enligt räntelagen, en betalningsuppmaning enligt den vid var tid gällande prislistan samt en avgift för att återöppna Tjänsten som stängts till följd av betalningsdröjsmålet eller underlåtenheten att betala, om Isolta bedömer att det är möjligt att återöppna Tjänsten. Kunden är även skyldig att ersätta inkasseringsbyråers arvoden och övriga juridiska kostnader som eventuellt orsakas av Kundens betalningsdröjsmål.

10. Behandling av personuppgifter

Isolta kan samla in och använda personuppgifter för att erbjuda Tjänsten. För all behandling av personuppgifter tillämpas gällande dataskyddslagstiftning samt Isoltas datasekretesspolicy.

Till den del som Kundens Material innehåller personuppgifter, behandlar Isolta (eller dess underleverantörer) personuppgifterna på uppdrag av och för Kundens räkning, medan Kunden förblir registeransvarig. I egenskap av registeransvarig har Kunden gett Isolta skriftliga instruktioner för hantering av personuppgifter i sin helhet i dessa Avtalsvillkor. Kunden bekräftar att dessa Avtalsvillkor utgör dokumenterade instruktioner rörande behandling av personuppgifter. Kunden ansvarar för egen del för att behandlingen av personuppgifter är lagenlig.

Isolta ska genomföra adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst och mot behandling som sker av misstag eller i strid med lag. Vid genomförandet av säkerhetsåtgärder beaktar Isolta den senaste utvecklingen och genomförandekostnaderna, behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna som anknyter till behandling av personuppgifter som baseras på Avtalet. Isolta ska försäkra sig om att personer som har rätt att behandla personuppgifter har förbundit sig till att iaktta tystnadsplikt.

Isolta har rätt att använda underleverantörer för utförandet av Tjänsten och behandling av personuppgifter. Isolta ansvarar för att sådana underleverantörer ges skyldigheter gällande behandling av personuppgifter som motsvarar de skyldigheter som finns i Avtalet, och informerar Kunden om Isoltas underleverantörer och förändringar hos dem. Kunden har rätt att göra invändningar mot förändringar avseende underleverantörer genom att skriftligen säga upp Tjänsten till att upphöra minst en (1) månad före ikraftträdandet av förändringen. De underleverantörer som Isolta använder från tid till annan för behandling av personuppgifter anges i Tjänsten via adressen www.isolta.com/subcontractors.

Isolta flyttar inte Kundens personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan skyddsmekanismer i enlighet med dataskyddslagstiftningen, såsom system av standardkontrakt.

Isolta hjälper Kunden att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med relevant dataskyddslagstiftning, inklusive i bemötandet av förfrågningar från tillsyns- och registrerade myndigheter. Kunden är skyldig att ersätta Isoltas kostnader och utgifter. Kunden ska framföra begäran skriftligen.

Isolta ger Kunden sådana skäliga uppgifter som är nödvändiga för att bevisa iakttagandet av dataskyddslagstiftningen. Isolta möjliggör granskningar som genomförs av Kunden eller av Kunden bemyndigad revisor, som inte är Isoltas konkurrent och som åtar sig sedvanligt sekretessavtal, samt bidrar till granskningar i skälig utsträckning. Kunden ska meddela om granskningen senast 21 dagar i förväg. Kunden ansvarar för kostnader och utgifter med anledning av granskningen.

Arten, föremålet och ändamålet för behandling av personuppgifter som Isolta genomför på uppdrag av Kunden är utförandet av Tjänsten dvs. den datorprogrambaserade ekonomiförvaltningstjänsten i enlighet med Avtalet. Typen av personuppgifter som behandlas med anledning av Avtalet är personens kontaktuppgifter, tekniskt material, CRM-material, bokföringsmaterial och övrigt ekonomiadministrativt material. Kategorier av registrerade vars personuppgifter behandlas med anledning av Avtalet är både kundernas kontaktpersoner och kundernas kunder samt övriga intressenter. Behandlingen av personuppgifterna upphör i princip vid upphörandet av Avtalet.

11. Övriga villkor

Isolta strävar till att efter sin bästa förmåga säkerhetskopiera Tjänsten och uppgifterna den innehåller. Kunden ansvarar ändå för att själv inneha kopior på uppgifter som Tjänsten hanterar. Kunden ansvarar särskilt för lagenlig lagring av sitt bokföringsrelaterade material.

När Kontraktet upphör eller på en skriftlig begäran av Kunden, ska Isolta antigen ta bort eller ge tillbaka personuppgifter den hanterat för Kunden. Isolta raderar uppgifterna inom en (1) månad från det att avtalet upphör. Om uppgifterna som ska raderas innehåller material (t.ex. bokföringsmaterial) som Kunden enligt lag måste lagra, är Kunden skyldig att överföra sådant material från Tjänsten innan upphörandet av Avtalet.

Vardera parten till Avtalet åtar sig att hålla hemlig den andra partens affärshemligheter och andra möjliga konfidentiella uppgifter som part får kännedom om.

12. Tillämplig lag och tvistelösning

På detta Avtal tillämpas Finlands lag, med undantag av de bestämmelser som gäller internationella lagval. Meningsskiljaktigheter ska i första hand lösas genom förhandlingar. Ifall detta inte är möjligt, ska tvister som uppstår i anledning av detta Avtal slutligt avgöras genom skiljedom enligt Centralhandelskammarens skiljedomsregler. Skiljeförfarandets säte ska vara Helsingfors.

Det att en part inte använder sina avtalsenliga rättigheter anses inte innebära att parten avstår från eller mister dessa rättigheter eller att parten avstår eller mister några andra rättigheter.

Om vilket som helst villkor eller vilken som helst definition som ingår i avtalet anses vara ogiltigt eller icke verkställbar påverkar det inte i övriga delar avtalets giltighet eller tillämplighet, och ett ogiltigt eller icke verkställbart eller en sådan definition ersätt med ett nytt villkor eller en ny definition som juridiskt är så likartad som det ersatta villkoret eller den ersatta definitionen som möjligt.

13. Kontaktuppgifter

Tilläggsuppgifter om avtalsvillkoren fås på adressen:

Isolta Ab (FO-nummer 1854047-8)
Kägeluddsvägen 1
02150 Esbo
Finland
Tel: +358 0207 181 710
E-post: info@isolta.com