Isolta yleiset palvelusopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä "sopimusehdot") sovelletaan Isolta Oy:n (jäljempänä "Isolta") ja Isolta Arkhimedes-palvelun (jäljempänä "palvelu") tilauslomakkeessa määritellyn yritysasiakkaan (jäljempänä "asiakas") välisen sitovan sopimuksen olennaisena ja erottamattomana osana. Käyttämällä palvelua hyväksyt nämä sopimusehdot.

Nämä sopimusehdot astuvat voimaan 22.7.2014 ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun asiakas on rekisteröitynyt palveluun, hyväksynyt nämä sopimusehdot ja Isolta on vahvistanut rekisteröinnin. Vahvistus tehdään pääsääntöisesti sähköpostitse. Isolta toimittaa asiakkaalle käyttäjätilin aktivointilinkin palvelun käyttöä varten.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Isoltan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. Isolta varaa oikeuden siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai palvelukuvauksen sisältöä jäljempänä kuvatun mukaisesti.

3. Sopimuskausi, sopimuksen päättyminen ja sopimusehtojen muuttaminen

Sopimus on voimassa siitä alkaen, kun Isolta on vahvistanut rekisteröinnin yllä kuvatun mukaisesti.

Isolta voi tarjota asiakkaalle mahdollisuuden koekäyttää maksullista käyttöoikeutta ennen tilaamista. Koekäytön aika ja laajuus määräytyy www.isolta.fi-sivustolla olevan kuvauksen mukaisesti. Koekäytön aikana Isolta ei ole minkäänlaisessa korvausvastuussa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Asiakas voi tilata itselleen maksullisen käyttöoikeuden erillistä käyttömaksua vastaan. Asiakkaan maksullisen käyttöoikeuden tilauksen jälkeen sopimus on aina voimassa määräaikaisena yhden (1) vuoden tilauksen vahvistamisesta lukien, minkä jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, ellei sopimusta irtisanota kirjallisesti vähintään yhtä (1) kuukautta ennen määräaikaisen sopimuskauden päättymistä.

Vuoden määräaikaisen sopimuskauden jälkeen alkava toistaiseksi voimassa oleva sopimuskausi on irtisanottavissa kirjallisesti yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

Mikäli asiakas irtisanoo maksullisen käyttöoikeuden, asiakkaan käyttöoikeus muunnetaan automaattisesti maksuttomaan käyttöoikeuteen.

Ilman maksullisen käyttöoikeuden tilausta asiakkaan käyttöoikeus muunnetaan automaattisesti maksuttomaan käyttöoikeuteen koekäytön päätyttyä.

Isolta varaa oikeuden poistaa maksuttoman käyttöoikeuden käyttäjätilit ja niiden tiedot oman harkintansa mukaan.

Isolta voi tarjota sekä maksulliseen että maksuttomaan käyttöoikeuteen maksullisia lisäpalveluita ja niiden käytöstä veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Isolta varaa oikeuden irtisanoa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa ja ilman syytä kahden viikon kuluessa palvelun tilaamisesta tilauksen mahdollisesta vahvistamisesta huolimatta. Isolta varaa myös oikeuden purkaa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja olennaisesti.

Isolta varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa palvelu päättymään ennen uusien sopimusehtojen voimaanastumista.

4. Palvelun sisältö ja käyttöoikeus

Isolta myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää palvelua asiakkaan sisäisen liiketoiminnan tarkoituksiin sopimuksen mukaista käyttömaksua vastaan sopimuksen voimassaoloajan. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä palvelua.

Palvelun sisältö ja sen järjestelmävaatimukset määräytyy www.isolta.fi-sivustolta olevan ominaisuuskuvauksen ja sen mukana seuraavien mahdollisten liitteiden mukaan. Asiakas ymmärtää, että palvelu tarjotaan käytettäväksi internetin välityksellä ja palvelun käyttöön tarvittavan laitteiston ja internetyhteyden hankkiminen ja niiden kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Isolta voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla ja muuttaa palvelun sisältöä ja ulkoasua. Isolta tiedottaa muutoksista mahdollisuuksiensa mukaan etukäteen.

Mikäli Isolta tarjoaa palveluun ilmaista kokeiluaikaa, sen systemaattinen hyväksikäyttö on kiellettyä.

Tällä sopimuksella ei siirretä mitään immateriaali- tai omistusoikeuksia. Kaikki tavaramerkit, rekisteröidyt tavaramerkit, tuotenimet, toiminimet tai muut vastaavat ovat niiden omistajien omaisuutta. Isoltalla tai sen lisenssinantajilla on oikeus kaikkiin ohjelman ja palvelun graafisiin elementteihin sekä ohjelmakoodiin. Asiakkaalla säilyy oikeus palveluun syötettyihin tietoihin, kuviin, videoihin tai muuhun sisältöön. Asiakas myöntää Isoltalle rajoitetun oikeuden käyttää palveluun syöttämiään tietoja palvelun tuottamiseen.

5. Asiakkaan velvollisuudet ja käyttösäännöt

Asiakas sitoutuu toimittamaan Isoltalle rekisteröinnin yhteydessä oikeat ja riittävät tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, Isolta varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihinsa viipymättä. Asiakas on myös velvollinen lukemaan palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Isoltan toimittamat tiedotteet ja ohjeet ilman aiheetonta viivästystä sekä toimimaan niiden mukaisesti.

Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tehdyistä toimista sekä väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja/tai korjauskuluista. Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjät eivät luovuta palvelun käyttäjätunnuksia ja salasanoja kolmansille tahoille.

Isolta pyrkii parhaan kykynsä mukaan varmuuskopioimaan palvelun ja sen sisältämät tiedot. Asiakas vastaa kuitenkin siitä, että se pitää itsellään kopiot palvelussa käsiteltävistä laskutiedoistaan.

Asiakas vastaa omasta aineistostaan ja sen laillisuudesta. Erityisesti asiakas vastaa siitä, että asiakkaan tuottama aineisto ei loukkaa kolmansien osapuolten tekijäoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta sekä siitä, että asiakkaalla on oikeus siirtää palveluun ja käsitellä siellä sen loppuasiakkaiden henkilötietoja. Isoltalla ei ole oikeutta eikä mahdollisuuksia valvoa asiakkaan ja tämän loppuasiakkaan toiminnan tai aineiston laillisuutta ja hyvän tavan mukaisuutta.

Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan, mukaan lukien mutta rajoittumatta seuraaviin toimiin:

  • Kuluttajansuojalain tai sopimattomasta menettelystä elinkeinoelämässä annetun lain vastainen markkinointi tai muu toiminta, sekä muissa maissa voimassa olevan vastaavan lainsäädännön vastainen markkinointi tai muu toiminta, jos tällainen lainsäädäntö tulee sovellettavaksi;
  • Tietoliikenteen häirintä;
  • Henkilötietolain vastainen henkilötietojen käsittely tai muu tietosuojalainsäädännön loukkaaminen; ja
  • Massapostitusten lähettäminen yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain vastaisesti.

Isolta varaa oikeuden poistaa välittömästi ja ilman etukäteisilmoitusta kaiken materiaalin, joka rikkoo sopimusehtoja tai estää tällaisen käytön.

6. Palvelun virheet ja havaittujen virheiden korjaus

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan palvelun palvelukuvauksesta olennaisesti poikkeavasta toiminnasta tai muusta virheestä heti sen huomattuaan.

Palvelun toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. Isolta varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Isolta pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Isolta varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai palvelun virheellisestä käytöstä.

7. Takuu ja vastuunrajoitus

Isolta toimittaa palvelun sellaisena kuin se on ilman minkäänlaisia takuita, mukaan lukien, mutta rajoittumatta, takuut palvelun tai sen dokumentaation virheettömyydestä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta, käytettävyydestä, suorituskyvystä, loukkaamattomuudesta, kaupallisesta hyödynnettävyydestä tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Isoltan korvausvelvollisuus asiakkaalle (tai kolmansille osapuolille) sopimusrikkomuksen tai muun seikan aiheuttamista kuluista tai vahingoista on yhteensä enintään vastuun syntyhetkeä edeltäneiden kahdentoista (12) kuukauden palvelumaksujen määrä (poislukien arvonlisävero). Kumpikaan osapuoli ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, mukaan lukien rajoittamatta liikevaihdon tai tulon menetys, käyttömahdollisuuden tai tietojen menetys. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, tai siitä, että asiakas on luovuttanut palvelun käyttöoikeuden tai –oikeuksia kolmansille osapuolille.

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista jotka ovat aiheutuneet sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta tekijästä, jota ei ole kohtuudella voitu ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia ei kohtuudella olisi voitu välttää tai voittaa ("force majeure"). Tällaisia seikkoja ovat mukaan lukien, mutta rajoittumatta, kolmansien osapuolien ohjelmistoissa tai teknisissä laitteissa, kuten tietoverkoissa esiintyvät ongelmat, virheet tai toimintakatkot. Osapuolen alihankkijan joutuessa force majeure tilanteeseen tämä vapauttaa myös osapuolen vastuusta.

8. Hinnat ja laskutus

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, palvelun hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero. Isolta varaa oikeuden muuttaa palvelujen hintoja ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa täydessä laskutusjaksossa. Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista.

Laskutusjakso määräytyy valitun palvelun mukaan ja määritellään tilauksen yhteydessä. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Isoltalla on oikeus katkaista asiakkaan palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, ja oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä maksun viivästymisen johdosta suljetun palvelun uudelleenavausmaksu. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut.

9. Käyttäjärekisteri ja tietosuoja

Isolta rekisteröi asiakkaasta ne tiedot, jotka hän itse ilmoittaa rekisteröityessään, tilausta tehdessään tai palvelua käyttäessään. Lisäksi Isolta kerää tietoja palvelun käytöstä sekä Isoltan ja asiakkaan välisestä yhteydenpidosta. Osa kerätyistä tiedoista on henkilötietoa.

Asiakas antaa Isoltalle luvan käsitellä henkilötietoja näiden sopimusehtojen oheen liitetyssä Isoltan Tietosuojakäytännössä tarkemmin informoidulla tavalla. https://www.isolta.fi/tietosuojakaytanto/ Asiakkaan tulee tutustua siihen ennen palveluun rekisteröitymistä ja sopimusehtojen hyväksymistä.

10. Muut ehdot

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Helsingin käräjäoikeus.

Sen, että osapuoli ei käytä sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ei katsota merkitsevän näistä oikeuksista luopumista tai niiden menettämistä tai muistakaan oikeuksista luopumista tai niiden menettämistä.

Jos mikä tahansa sopimuksen sisältämä ehto tai määritelmä katsotaan mitättömäksi tai pätemättömäksi, se ei vaikuta muulta osin sopimuksen voimassaoloon tai sovellettavuuteen ja mitätön tai pätemätön ehto tai määritelmä korvataan uudella, joka on oikeudellisesti mahdollisimman samankaltainen kuin korvattu ehto tai määritelmä.

Sopimus liitteineen muodostaa koko sopimuksen sisällön Isoltan ja asiakkaan välillä sekä korvaa kaikki aiemmat viestit, esitykset ja sopimukset osapuolten välillä riippumatta siitä ovatko ne suullisia tai kirjallisia.

11. Yhteystiedot

Lisätietoja sopimusehdoista osoitteesta:

Isolta Oy
Kaisaniemenkatu 6 A
00100 Helsinki
Suomi
Puh: +358 0207 181 710
Sähköposti: info@isolta.fi