Käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä “Sopimusehdot”) sovelletaan Isolta Oy:n (jäljempänä “Isolta”) Arkhimedes-palvelun (jäljempänä “Palvelu”) rekisteröitymislomakkeessa määritellyn asiakkaan (jäljempänä “Asiakas”) välisen sitovan sopimuksen (jäljempänä “Sopimus”) olennaisena ja erottamattomana osana. Palvelun käytön edellytyksenä on Sopimusehtojen hyväksyminen ja noudattaminen. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nämä Sopimusehdot.

2. Sopimuksen voimaantulo ja päättyminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun, hyväksynyt nämä Sopimusehdot ja Isolta on vahvistanut rekisteröinnin. Vahvistus tehdään sähköpostitse. Isolta toimittaa Asiakkaalle käyttäjätilin aktivointilinkin Palvelun käyttöä varten.

Sopimuksen irtisanomisehdot määräytyvät sen mukaan onko Asiakkaalla voimassa maksullinen käyttöoikeus vai käyttääkö Asiakas maksutonta käyttöoikeutta:

  • Jos Asiakkaalla on voimassa maksullinen käyttöoikeus, Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen päättymään vahvistetun tilausjakson päättymiskuukauden loppuun ilmoittamalla irtisanomisesta viimeistään 30 päivää ennen tilausjakson päättymistä Palvelussa. Mikäli Asiakas ei irtisano Sopimusta edellä mainitun mukaisesti, maksullinen tilausjakso uusiintuu automaattisesti uudeksi määräaikaiseksi tilausjaksoksi, joka on yhtä pitkä kuin alkuperäinen tilausjakso.
  • Jos Asiakkaalla on käytössä maksuton käyttöoikeus, kumpikin osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

Isolta varaa oikeuden irtisanoa Sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa ja ilman syytä kahden viikon kuluessa Palvelun tilaamisesta tilauksen mahdollisesta vahvistamisesta huolimatta. Isolta varaa myös oikeuden purkaa Sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas rikkoo Sopimusehtoja.

3. Sopimuksen muuttaminen

Isolta varaa oikeuden muuttaa näitä Sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa Palvelu päättymään ennen uusien Sopimusehtojen voimaanastumista.

4. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Isoltan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta. Isolta varaa oikeuden siirtää Sopimus ja Palvelu kolmannelle osapuolelle.

5. Palvelunkuvaus

Palvelu on Isoltan tietoverkon välityksellä tarjoama tietokoneohjelmistoon perustuva taloushallintopalvelu, jolla Asiakas voi hallita laskutustaan ja asiakkuuksiaan. Isolta voi harkintansa mukaan tarjota Palveluun myös maksuttoman käyttöoikeuden rajoituksin, jotka on erikseen määritetty sivustolla www.isolta.fi. Isolta voi tarjota maksulliseen ja maksuttomaan Palveluun muita lisäpalveluita, joista peritään erillinen maksu.

Isolta myöntää Asiakkaalle oikeuden käyttää Palvelua Asiakkaan sisäisen liiketoiminnan tarkoituksiin Sopimuksen voimassaoloajan. Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä Palvelua.

Palvelu tarjotaan "sellaisena kuin se on", eikä Isolta takaa Palvelulle erityistä palvelutasoa tai takuita Palvelun virheettömyydestä, luotettavuudesta, käytettävyydestä, suorituskyvystä tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Isolta pyrkii kuitenkin tiedottamaan mahdollista häiriöistä etukäteen ja suorittamaan Palvelun ylläpitoon liittyvät toimenpiteet siten, että ne haittaavat Palvelun käyttöä mahdollisimman vähän.

6. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas sitoutuu toimittamaan Isoltalle rekisteröinnin yhteydessä oikeat ja riittävät tiedot ja sitoutuu ilmoittamaan mahdollisista muutoksista käyttäjätietoihinsa viipymättä. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tehdyistä toimista sekä väärinkäytösten aiheuttamista tutkinta- ja/tai korjauskuluista.

Asiakas vastaa siitä, ettei käyttäjätunnuksia ja salasanoja luovuteta kolmansille tahoille. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan välittömästi Isoltalle, mikäli Asiakkaan hallinnoima käyttäjätunnus joutuu kolmannen haltuun.

Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua näiden Sopimusehtojen tai lain vastaiseen toimintaan. Mikäli Palvelua käytetään sellaisiin tarkoituksiin tai mikäli Asiakkaan antamat tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, Isolta varaa oikeuden olla toimittamatta Palvelua sekä oikeuden poistaa välittömästi ja ilman etukäteisilmoitusta kaiken materiaalin, joka rikkoo Sopimusehtoja.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Isoltalle Palvelun palvelukuvauksesta olennaisesti poikkeavasta toiminnasta tai muusta virheestä.

7. Aineisto ja immateriaalioikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen sisältöön, ominaisuuksiin ja toiminnallisuuksiin sekä niiden myöhempiin muutoksiin kuuluvat yksin Isoltalle tai sen lisenssinantajille.

Asiakas saa Sopimuksen voimassaoloajaksi Palveluun rajoitetun ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua omassa sisäisessä liiketoiminnassaan Sopimuksen ja näiden Sopimusehtojen mukaisesti.

Palvelu ja sen sisällön tai osien kopiointi, jäljentäminen, eteenpäin välittäminen, levittäminen tai käyttäminen muuten kuin näiden Sopimusehtojen mukaisesti on ehdottomasti kielletty.

Asiakas vastaa omasta aineistostaan ja sen laillisuudesta. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan tuottama aineisto ei loukkaa kolmansien osapuolten tekijäoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta sekä siitä, että Asiakkaalla on oikeus siirtää Palveluun ja käsitellä siellä sen loppuasiakkaiden henkilötietoja.

8. Vastuunrajoitus

Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Isolta ei vastaa miltään osin Asiakkaan loppuasiakkaille sattuneista vahingoista, eikä toimenpiteistä, joita Asiakkaan palveluksessa olevat henkilöt suorittavat.

Isoltan Sopimukseen liittyvä kokonaisvastuu Asiakkaalle on rajoitettu Asiakkaan Palvelusta vahinkotapahtumaa edeltävien kahdentoista (12) kuukauden aikana maksamaan määrään (poislukien arvonlisävero).

Kumpikaan osapuoli ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, mukaan lukien rajoittamatta liikevaihdon tai tulon menetys, käyttömahdollisuuden tai tietojen menetys. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, tai siitä, että Asiakas on luovuttanut Palvelun käyttöoikeuden tai oikeuksia kolmansille osapuolille.

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista jotka ovat aiheutuneet sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta tekijästä, jota ei ole kohtuudella voitu ottaa huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia ei kohtuudella olisi voitu välttää tai voittaa ("force majeure"). Tällaisia seikkoja ovat mukaan lukien, mutta rajoittumatta, kolmansien osapuolien ohjelmistoissa tai teknisissä laitteissa, kuten tietoverkoissa esiintyvät ongelmat, virheet tai toimintakatkot tai palvelunestohyökkäykset, tietomurrot tai vastaavat kolmansien tahojen toteuttamat lain vastaiset toimet. Osapuolen alihankkijan joutuessa force majeure tilanteeseen tämä vapauttaa myös osapuolen vastuusta.

9. Hinnat ja laskutus

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Palvelun ja siihen liittyvien lisäpalveluiden hinnat määräytyvät Isoltan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Isolta varaa oikeuden muuttaa Palvelujen hintoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle kirjallisesti vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Uusi hinnasto tulee voimaan aikaisintaan seuraavan laskutusjakson alussa. Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa Palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista.

Palvelun laskutusjakso on sama kuin Palvelun tilausjakso. Lisäpalvelut veloitetaan joko yhdessä Palvelun kanssa tai erillisellä laskulla. Laskut lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Isoltalla on oikeus katkaista Asiakkaan Palvelu, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, ja oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä maksun viivästymisen tai laiminlyönnin johdosta suljetun Palvelun uudelleenavausmaksu, mikäli Isoltan arvion mukaan Palvelun uudelleenavaaminen on mahdollista. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös maksujensa laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuvat perintätoimistojen palkkiot ja muut oikeudelliset kulut.

10. Henkilötietojen käsittely

Isolta voi kerätä ja käyttää henkilötietoja Palvelun tarjoamiseksi. Kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä Isoltan Tietosuojakäytäntöä.

Siltä osin kuin Asiakkaan Aineisto sisältää henkilötietoja, Isolta (tai sen alihankkijat) käsittelee henkilötietoja Asiakkaan toimeksiannosta ja lukuun Asiakkaan säilyessä kyseisten henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Asiakkaan rekisterinpitäjän roolissa Isoltalle antamat kirjalliset ohjeet henkilötietojen käsittelystä on annettu kokonaisuudessaan näillä Sopimusehdoilla. Asiakas vahvistaa näiden Sopimusehtojen muodostavan henkilötietojen käsittelyä koskevat dokumentoidut ohjeet. Asiakas vastaa omalta osaltaan henkilötietojen käsittelyn lain mukaisuudesta

Isoltan on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta käsittelyltä. Toteuttaessaan turvatoimenpiteitä Isolta huomioi uusimman tekniikan ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoitukset sekä Sopimuksen perusteella toteutettavaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit. Isoltan on varmistettava, että henkilöt joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

Isoltalla on oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun toteuttamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä. Isolta vastaa siitä, että tällaiselle alihankkijoille asetetaan Sopimusta vastaavat velvoitteet henkilötietojen käsittelyn osalta ja informoi Asiakasta Isoltan alihankkijoista ja niitä koskevista muutoksissa. Asiakkaalla on oikeus vastustaa alihankkijoissa tapahtuvia muutoksia irtisanomalla Palvelu kirjallisesti päättymään vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Isoltan kulloinkin käyttämät henkilötietoja käsittelevät alihankkijat on listattu Palvelussa osoitteessa www.isolta.com/subcontractors.

Isolta ei siirrä Asiakkaan henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman tietosuojalainsäädännön mukaisia suojamekanismeja, kuten mallisopimusjärjestelyjä.

Isolta avustaa Asiakasta soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisten velvollisuuksien noudattamisessa, mukaan lukien rekisteröityjen ja valvontaviranomaisten tietosuojalainsäädännön mukaisiin pyyntöihin vastaamisessa. Asiakas on velvollinen korvaamaan Isoltalle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset ja kulut. Asiakkaan tulee esittää pyynnöt kirjallisesti.

Isolta antaa Asiakkaalle sellaiset kohtuulliset tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuojalainsäädännön noudattamisen osoittamista varten. Isolta sallii Asiakkaan tai Asiakkaan valtuuttaman auditoijan, joka ei ole Isoltan kilpailija ja joka sitoutuu tavanomaiseen salassapitosopimukseen, suorittamat auditoinnit, sekä osallistuu niihin kohtuullisissa määrin. Asiakkaan on ilmoitettava auditoinnista vähintään 21 päivää etukäteen. Asiakas vastaa auditoinnin kustannuksista ja kuluista.

Isoltan Asiakkaan puolesta toteuttaman henkilötietojen käsittelyn luonne, kohde ja tarkoitus ovat Palvelun mukaisen tietokoneohjelmaan perustavan taloushallintopalvelun toteuttaminen Sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen perusteella käsiteltävien henkilötietojen tyypit ovat henkilön yhteystiedot, tekninen aineisto, CRM-aineisto, kirjanpitoaineisto ja muu taloushallinnon aineisto. Sopimuksen perusteella käsiteltävien rekisteröityjen ryhmät ovat Asiakkaiden yhteyshenkilöt sekä Asiakkaiden asiakkaat ja muut sidosryhmät. Henkilötietojen käsittely päättyy lähtökohtaisesti Sopimuksen päättyessä.

11. Muut ehdot

Isolta pyrkii parhaan kykynsä mukaan varmuuskopioimaan Palvelun ja sen sisältämät tiedot. Asiakas vastaa kuitenkin siitä, että se pitää itsellään kopiot Palvelussa käsiteltävistä tiedoista. Erityisesti Asiakas vastaan kirjanpitoon liittyvän aineistonsa lainmukaisesta säilytyksestä.

Sopimuksen päättyessä tai Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä, Isoltan on joko poistettava tai palautettava Asiakkaalle käsitellyt henkilötiedot. Sopimuksen päättyessä Isolta poistaa tiedot yhden (1) kuukauden kuluessa Sopimuksen päättymisestä. Mikäli poistettavat tiedot sisältävät aineistoa (esimerkiksi kirjanpitoaineistoa), jota Asiakkaan tulee lain mukaan säilyttää, on Asiakas velvollinen siirtämään tällaisen aineiston pois Palvelusta ennen Sopimuksen päättymistä.

Kumpikin Sopimuksen Osapuoli sitoutuu pitämään salassa tietoonsa saamansa toisen osapuolen liikesalaisuudet ja muut mahdolliset luottamukselliset tiedot.

12. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen kansainvälisiä lain valintaa koskevia säännöksiä. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki.

Sen, että osapuoli ei käytä Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ei katsota merkitsevän näistä oikeuksista luopumista tai niiden menettämistä tai muistakaan oikeuksista luopumista tai niiden menettämistä.

Jos mikä tahansa Sopimuksen sisältämä ehto tai määritelmä katsotaan mitättömäksi tai pätemättömäksi, se ei vaikuta muulta osin Sopimuksen voimassaoloon tai sovellettavuuteen ja mitätön tai pätemätön ehto tai määritelmä korvataan uudella, joka on oikeudellisesti mahdollisimman samankaltainen kuin korvattu ehto tai määritelmä.

13. Yhteystiedot

Lisätietoja Sopimusehdoista osoitteesta:

Isolta Oy (Y-tunnus: 1854047-8)
Keilaniementie 1
02150 ESPOO
Suomi
Puh: +358 0207 181 710
Sähköposti: info@isolta.fi