YEL-lakimuutos – Mitä eläkelain uudistus tarkoittaa pienyrittäjälle?

1.1.2023 voimaan astunut yrittäjän eläkelain muutos mietityttää monia pienyrittäjiä. Miten muutokset vaikuttavat yritystoimintaan?

Eläkevakuutuksen työtulon määrittelyä tarkennetaan ja eläkeyhtiötä velvoitetaan jatkossa tarkistamaan yrittäjän työtulot kolmen vuoden välein. Kokosimme artikkeliin yhteenvedon lakimuutoksesta ja sen vaikutuksista pienyrittäjille.

Mikä on YEL?

YEL tarkoittaa yrittäjän eläkelakia, joka velvoittaa kaikkia yrittäjiä ottamaan YEL-vakuutuksen. YEL-vakuutus on yrittäjän tärkein vakuutus, sillä se turvaa yrittäjän vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta.

YEL-vakuutus on pakollinen kaikille 18-67 -vuotialle, jotka toimivat yrittäjänä vähintään neljän kuukauden ajan ja joiden työtulon arvo on vähintään 9010,28 € vuodessa (2024).

Mikä on YEL-työtulo?

Yrittäjän työtulo tarkoittaa sitä summaa, jonka yrittäjä maksaisi palkkaa jollekin toiselle hänen tekemästään työstä. Työtulo on siis arvio yrittäjän vuoden työpanoksen arvosta.

Käytännössä työtulo on teoreettinen käsite, jonka määrittämisessä huomioidaan yrittäjän toimiala, liikevaihto ja työtunnit, sekä yrittäjän oma arvio ja huomiot nykytilanteesta.

Yrittäjän ei tarvitse osata arvioida työtuloa täysin itsenäisesti, vaan se määritellään yhdessä eläkeyhtiön kanssa. Työtulon arvioinnin pohjana on eläkeyhtiön määrittelemä työtulosuositus. Työtulo ei kuitenkaan pohjaudu pelkästään toimialan ja liikevaihdon pohjalta määritettyyn suositukseen, vaan yrittäjä saa myös itse arvioida työpanostaan ja sen arvoa. Eläkeyhtiön määrittelemä suositus sisältää myös liikkumavaraa, jotta esimerkiksi pienyrittäjien tai osa-aikaisten yrittäjien tarpeet voidaan huomioida kattavasti.

YEL-vakuutuksen lisäksi työtulo vaikuttaa myös yrittäjän sosiaaliturvaan, ja siksi sen määrittely oikealle tasolle on tärkeää yrittäjän turvaamiseksi.

Ennen vuotta 2023 työtuloa on tarkistettu eläkeyhtiön toimesta vain silloin, kun yrittäjä tekee itse muutoksia työtuloarvioonsa. Tämän lisäksi työtuloihin on tehty vuosittaisia palkkakertoimen mukaisia indeksikorotuksia, jotta työtulot pysyisivät alan yleisen palkkakehityksen mukana.

Mitä muutoksia YEL-lain uudistus aiheuttaa?

Voimaan astuneessa lakimuutoksessa eläkevakuutuksen työtulon määrittelyä tarkennettiin. Lakimuutoksen tavoitteena on parantaa etenkin alivakuutettujen yrittäjien eläkevakuutusta ja sosiaaliturvaa.

Työtulon käsite ei siis muutu, mutta määrittelyä on täsmennetty, jotta yrittäjiä kohdellaan tasavertaisesti. Eläkeyhtiöillä on jatkossa velvollisuus käyttää kokonaisharkintaa ja tarkistaa yrittäjän työtulo kolmen vuoden välein.

Kun yrittäjä jatkossa hakee vakuutusta tai tekee muutoksia työtuloonsa, eläkeyhtiö toimittaa yrittäjälle työtulosuosituksen. Lopullinen työtulo ei kuitenkaan pohjaudu pelkästään suositukseen ja yrittäjällä on liikkumavaraa pienentää tai kasvattaa työtuloa oman arvion mukaisesti. Lakimuutoksen mukaan suosituksesta voidaan poiketa 30 % yli tai alle suositellun työtulon. Mikäli yrittäjän oma arvio työtulosta on yli tai alle 30 % suosituksesta, yrittäjän tulee toimittaa eläkeyhtiölle tarvittaessa lisätietoja arviostaan. Lopullisen työtulon vahvistaa eläkeyhtiö.

Mitä YEL-lakimuutos tarkoittaa pienyrittäjän kannalta?

Pienyrittäjien yritystoiminta on usein ailahtelevaa ja työtulon määrittely voi siksi olla haastavaa. Yrittäjän tulisi päivittää työtuloaan aina, kun yritystoiminnassa on pitkäkestoisempia, esimerkiksi yli 3 kuukautta kestäviä muutoksia.

Eläkeyhtiöt tarkistavat jatkossa työtulot säännöllisesti, kolmen vuoden välein. Työtulojen tarkistukset aloitetaan vuonna 2023 sellaisista työtuloista, jotka ovat alle 15 000 euroa vuodessa ja joita ei ole olennaisesti muutettu kolmeen vuoteen. Mikäli yritys on uusi ja YEL-vakuutus alle kolme vuotta vanha, tai työtulo on oikealla tasolla, muutoksia ei aiheudu.

Mikäli työtulo vaikuttaa alhaiselta, eläkeyhtiö toimittaa yrittäjälle uuden suosituksen. Hyvin matalalle tasolle asetetut työtulot tulee siis todennäköisesti nostaa lähemmäs eläkeyhtiön työtulosuositusta, ellei yrittäjä voi perustella alempaa arviota esimerkiksi vetoamalla sivutoimisuuteen, käytettyihin työtunteihin tai työn poikkeavan luonteeseen. 

Työtulon uudistetun määrittelyn tarkoituksena on turvata alivakuutettuja yrittäjiä, jotka ovat esimerkiksi tiedon puutteen vuoksi aiemmin maksaneet liian alhaista YEL-vakuutusmaksua. Etenkin pienyrittäjät ovat olleet huolissaan lakimuutoksen myötä nousevista YEL-vakuutusmaksuista ja siitä huomioidaanko esimerkiksi sivutoimisuutta tai käytettyjä työntunteja jatkossa työtulon arvioinnissa.

Vaikka yrittäjän työtulo arvioitaisiin lakimuutoksen seurauksena uudelleen, on yrittäjä itse edelleen tärkeä tiedonlähde omien työtulojensa arvioinnissa. Työtulon määrittämisessä on runsaasti liikkumavaraa ja yrittäjän oma arvio huomioidaan aina ennen lopullista päätöstä. Esimerkiksi osa-aikaisuus ja työntekijöiden määrä otetaan tarvittaessa huomioon, jotta uudistettu lakimuutos palvelisi myös pienyrittäjiä.