Isoltan verkkolaskupalvelun palveluehdot

Nämä palveluehdot (“Sopimus”) on tehty Isoltan verkkolaskupalvelun rekisteröitymispäivänä (“Voimaantulopäivä”) seuraavien osapuolten välillä:

 • (1)  Isolta Oy, joka on rekisteröity Suomeen ALV-numerolla FI18540478 jonka päätoimipaikka on osoitteessa Keilaniementie 1, 02150 ESPOO (“Isolta”) 
 • (2)  Asiakas, yritys, joka on määritelty Tilauskaavakkeessa (“Asiakas”) 

Kumpaankin viitataan sopimuksessa termillä ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”.

1 TAUSTA JA TARKOITUS 

 • 1.1  Osapuolet ovat näiden Yleisten Ehtojen mukaisesti ja Tilauskaavakkeessa määriteltynä päivänä solmineet tämän Sopimuksen sähköisten ohjelmistopohjaisten Palveluiden toimittamisesta (”Sopimus”). Isolta on kehittänyt alihankkijoidensa kanssa tiettyjä ohjelmistosovelluksia ja laskutusautomaatioalustoja, joita se tarjoaa tilaajille internetin välityksellä valitun Palvelun palvelukohtaisen palvelukuvauksen mukaisesti (”Palvelu” tai ”Palvelut”). 
 • 1.2  Isolta on sitoutunut toimittamaan ja Asiakas tilaamaan sekä maksamaan Isoltan Palveluista Sopimuksen ehtojen mukaisesti.
 • 1.3  Tämä Sopimus kattaa Palveluiden toimittamisen Asiakkaalle. Uusia Asiakkaan Konserniyhtiöitä ja potentiaalisia uusia palveluita voidaan lisätä Sopimukseen muutospyynnön kautta allekirjoittamalla uusi Tilauskaavake. Konserniyhtiön oikeus käyttää Palveluita ja Isoltan velvoitteet Konserniyhtiötä kohtaan lakkaavat heti, kun se ei enää ole Konserniyhtiö.
 • 1.4  Palvelun käyttöön ottoa varten Isolta voi suorittaa tiettyjä valmistelevia projektitöitä Asiakkaan tarpeiden, Asiakkaan järjestelmiin tarvittavien liittymien ym. kartoittamiseksi. Isolta toimittaa nämä työt Asiakkaalle asiantuntijapalveluna Isoltan vakiomuotoisen SOW:n (Statement of Work) mukaisesti (”Projektipalvelut”).
 • 1.5  Projektipalvelut tai Palvelut voivat olla osittain tai kokonaan kolmannen osapuolen toimittamia. Sopimusosapuolena oleva Isolta-yhtiö kantaa täyden vastuun kolmannen osapuolen suorittamasta palvelusta.

2 MÄÄRITELMÄT

2.1 Tässä Sopimuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Asiakadata: Asiakkaan, Valtuutettujen Käyttäjien tai Isoltan Asiakkaan puolesta tallentama tai muulla tavalla Palvelun käyttämistä varten toimittama asiakaskohtainen data sekä Palvelun Asiakkaan tai Valtuutetun Käyttäjän toimien pohjalta tuottama data. Asiakasdata ei sisällä käyttäjätunnuksia tai muita nimi- sekä osoitetietoja, joita on osoitettu Asiakkaalle Palvelun yhteydessä, eikä Isoltan Palveluun sisällyttämiä parametreja, jotka ovat kohdan 8 mukaisia Tunnistetietoja.

Ensimmäinen Sopimuskausi: Tilauskaavakkeessa määritelty ensimmäinen sopimuskausi.

Dokumentaatio: Isoltan ajoittain Asiakkaalle toimittama soveltuvat palvelukuvaukset ja käyttöohjeet sisältävä dokumentaatio.

Immateriaalioikeudet: mitkä tahansa rekisteröidyt tai rekisteröimättömät oikeudet keksintöihin mukaan lukien patenttihakemukset, patentit ja hyödyllisyysmallit, mallioikeudet, tekijänoikeudet, tavaramerkit, toiminimet ja palvelunimet, verkkotunnukset, tietotaito ja muut yrityssalaisuudet sekä kaikki muut immateriaalioikeudet ja niistä johdetut oikeudet ja muut saman luontoiset oikeudet missä tahansa maailmassa.

Konserniyhtiö: yhtiö jolla on määräysvalta Osapuoleen tai johon Osapuolella on määräysvalta tai joka on saman määräysvallan alla Osapuolen kanssa. Määräysvalta katsotaan muodostuvan, kun määräysvallan haltijalla on vähintään viisikymmentä prosenttia (50 %) yhtiössä käytettävästä äänivallasta ja se kykenee johtamaan yhtiön toimintaa.

Luottamuksellinen Tieto: tekninen tai kaupallinen tieto, joka liittyy Osapuolen liiketoimintaan, tiloihin, tuotteisiin, tekniikkoihin ja prosesseihin, ja on ilmaistu suullisesti tai muussa muodossa, mukaan lukien demonstraatio, laitteet tai laitteistot, tuotemalli, mikä tahansa näyte, tietokoneohjelma, magneettinen tallennusväline, dokumentti, toiminnallisuus- ja ominaisuusmäärittelyt, piirikaavio tai piirustukset taikka edellä mainittujen visuaalinen havainnointi; joka kuuluu Osapuolelle tai sen Konserniyhtiölle ja on selvästi merkitty luottamukselliseksi tai on selvästi ilmoitettu joko suullisesti tai kirjallisesti Luottamukselliseksi Tiedoksi.

Palvelukeskus: Isoltan tai Isoltan vastuulla olevan alihankkijan omistama ja operoima palvelukeskus, josta tuotetaan ja tarjotaan Palveluita Asiakkaalle.

Palvelumaksut: sovitut tai Isoltan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset palvelumaksut, jotka Asiakkaan tulee maksaa sovittujen Palveluiden käytöstä.

Palvelut: www.isolta.fi-sivulla kuvatut palvelut ja soveltuvin osin kussakin Isoltan vakiomuotoisessa palvelukohtaisessa palvelukuvauksessa yksilöidyt palvelut.

Palvelutasosopimus: soveltuva Isoltan vakiomuotoinen palvelukohtainen palvelutasosopimus, jossa asetetaan sovitut palvelutasot ja vaatimukset Palvelulle, keskeiset suorituskyvyn mittarit ja prosessit sovitun palvelutason saavuttamiseksi.

Tilauskaavake: Tilauskaavake (Isoltan verkkolaskupalvelun rekisteröitymislomake), jossa Osapuolet ovat sopineet Palveluiden tilaukseen ja laskutukseen liittyvistä yksityiskohdista.

Työaika: Normaali työaika valtiossa, jossa Asiakas käyttää Palvelua tai valtiossa josta Isolta tarjoaa Palvelua taikka Projektipalvelua, sen mukaan kuin Osapuolten kesken on sovittu.

Työpäivä: Mikä tahansa päivä, joka ei ole lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä valtiossa, jossa Asiakas käyttää Palvelua tai, josta Isolta toimittaa Palvelua taikka Projektipalvelua.

Valtuutetut Käyttäjät: ne työntekijät, agentit ja itsenäiset alihankkijat, jotka Asiakas on valtuuttanut Palveluiden ja Dokumentaation käyttämiseen tässä Sopimuksessa tarkemmin määritellysti.

Voimaantulopäivä: Tilauskaavakkeen viimeinen allekirjoituspäivä.

3 PALVELUT JA PROJEKTIPALVELUT

 • 3.1  Isolta toimittaa Asiakkaalle Palveluita palvelukohtaisten Palvelukuvausten mukaisesti. Isoltalla on oikeus valita Palvelun pohjana oleva ja sen tuottamiseen tarvittava teknologia sekä muuttaa sitä ilmoittamatta siitä erikseen.
 • 3.2  Palvelut toimitetaan Isoltan määrittelemistä Palvelukeskuksista. Isolta on vastuussa kyseisistä Palvelukeskuksista ja sillä on oikeus valita ja vaihtaa Palveluiden tuottamiseen käytettyjä Palvelukeskuksia.
 • 3.3  Isolta toimittaa Projektipalveluita Palvelun käyttöönoton valmistelua ja aktivointia varten . Isolta suorittaa käyttöönottoprojektin sekä ympäristön, yhteyksien ja muiden tarvittavien toiminnallisuuksien testauksen palvelukohtaisen Isoltan vakiomuotoisen SOW:n mukaisesti erikseen veloitettavana asiantuntijapalveluna.

4 ISOLTAN VELVOLLISUUDET

4.1 Isoltan tulee:

 • a)  varmistaa, palkkaamalla päteviä työntekijöitä, että Palvelut suoritetaan Sopimuksen ja Palvelukuvausten mukaisesti sekä kohtuullisella taidolla ja huolellisuudella.
 • b)  varmistaa, palkkaamalla päteviä työntekijöitä, että Projektipalvelut tuotetaan Sopimuksen ja sovitun vakiomuotoisen SOW-kuvauksen mukaisesti sekä kohtuullisella taidolla ja huolellisuudella.
 • c)  noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja asetuksia Palveluita toimittaessaan.
 • d)  käyttää kaupallisesti kohtuulliseksi katsottavia toimenpiteitä suorittaakseen kaikki Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa ajoissa ja tehokkaasti.
 • e)  hankkia ja ylläpitää kaikki lisenssit, luvat ja suostumukset, jotka ovat välttämättömiä Isoltan, sen alihankkijoiden ja agenttien Sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseksi,mukaan lukien Palvelut ja Projektipalvelut.
 • f)  varmistaa, että sen verkko ja järjestelmät täyttävät soveltuvat Sopimuksessa määritellyt spesifikaatiot.

5 ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

5.1  Asiakkaan tulee:

 • a)  tarjota Isoltalle:
  1. tarpeellinen yhteistyö, jotta Isolta voi suorittaa Palvelut ja Projektipalvelut Sopimuksen mukaisesti; ja
  2. kaikki tarvittava pääsy sellaisiin tietoihin, joita Isolta edellyttää Palveluiden ja Projektipalveluiden suorittamiseksi, mukaan lukien Asiakasdata ja tietoturvan liittyvä informaatio.
 • b)  noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja asetuksia suorittaessaan Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan.
 • c)  käyttää kaupallisesti kohtuulliseksi katsottavia toimenpiteitä suorittaakseen kaikki Sopimuksen mukaiset velvollisuutensa ajoissa ja tehokkaasti. Mikäli Asiakas viivästyy jonkin Osapuolten sopiman yhteistyövelvoitteen täyttämisessä, Isolta voi mukauttaa sovittua aikataulua tai toimitusaikataulua siinä määrin kuin on kohtuullisesti välttämätöntä.
 • d)  hankkia ja ylläpitää kaikki lisenssit, luvat ja suostumukset, jotka ovat välttämättömiä Asiakkaan, sen alihankkijoiden ja agenttien Sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseksi,
 • e) varmistaa, että sen verkko ja järjestelmät täyttävät Isoltan kulloinkin toimittamat soveltuvat spesifikaatiot; ja vastata yksin IT- järjestelmänsä ja verkkoyhteyksiensä hankinnasta ja ylläpidosta.
 • e)  vastata Asiakasdatan varmuuskopioinnista ja säilyttämisestä, elleivät Osapuolet ole nimenomaisesti sopineet sen sisältymisestä Palveluun.

5.2  Asiakas on vastuussa tiedosta, jonka se toimittaa tai siirtää Palveluun Palvelukeskuksissa. Lisäksi Asiakkaalla on täysi vastuu Asiakasdatasta ja muusta datasta, jota siirretään Palvelun kautta, mukaan lukien vastuu siitä ettei Palveluun toimitettu data häiritse Palvelun teknistä toimintaa (muun muassa haittaohjelmat, virukset, tietomurrot, loukkaukset ja muut laittomat tietojen käsittelyt), vastuu kolmannen osapuolen tekijänoikeuksien loukkaamattomuudesta ja voimassa olevien lakien ja asetusten noudattamisesta.

6 PALVELUTASO JA VIRHEIDEN KORJAAMINEN

 • 6.1  Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on”, eikä Isolta takaa Palvelulle erityistä palvelutasoa tai takuita Palvelun virheettömyydestä, luotettavuudesta, käytettävyydestä, suorituskyvystä tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.
 • 6.2  Isoltalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen, mikäli Asiakas rikkoo Sopimusta.
 • 6.3  Isoltalla on oikeus keskeyttää Palvelujen toimitus väliaikaisesti, mikäli se on teknisistä syistä välttämätöntä, Palveluiden toimittamiseksi. Isolta tekee kaikki kaupallisesti kohtuulliseksi katsottavat toimet, jotta keskeytys olisi mahdollisimman lyhyt ja aiheuttaisi Asiakkaalle mahdollisen vähän haittaa. Isolta ilmoittaa Asiakkaalle keskeytyksestä niin pian kuin on käytännössä mahdollista.

7 ALIHANKINNAT

7.1 Isoltalla on oikeus käyttää alihankkijoita Palvelun toteuttamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä. Isolta vastaa siitä, että tällaiselle alihankkijoille asetetaan Sopimusta vastaavat velvoitteet henkilötietojen käsittelyn osalta ja informoi Asiakasta Isoltan alihankkijoista ja niitä koskevista muutoksissa. Asiakkaalla on oikeus vastustaa alihankkijoissa tapahtuvia muutoksia irtisanomalla Palvelu kirjallisesti päättymään vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Isoltan kulloinkin käyttämät henkilötietoja käsittelevät alihankkijat on listattu Palvelussa osoitteessa www.isolta.com/subcontractors.

8 TUNNISTETIEDOT PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN

 • 8.1  Isolta antaa käyttäjätunnuksia, numeroita, osoitteita ja muita tunnistetietoja Asiakkaan käyttöön (jäljempänä ”Tunnistetiedot”) Palveluiden käyttöä varten. Isoltalla on oikeus muuttaa Tunnistetietoja, jos tämä sääntelyyn liittyvistä tai teknisistä syistä on tarpeellista. Isolta ilmoittaa Asiakkaalle kyseisistä muutoksista vähintään kaksi (2) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Edellä sanotusta huolimatta, jos muutoksia aiheutuu viranomaisten muuttuneista määräyksistä tai Isoltalla on perusteltu syy olettaa Palveluun tai Asiakkaaseen liittyvän tietoturvan edellyttävän muutosten tekemistä, Isolta ilmoittaa näistä ennen tai jälkeen muutoksen niin pian kuin on kohtuudella mahdollista.
 • 8.2  Asiakas on vastuussa siitä, että Tunnistetietoja käyttävät ainoastaan Asiakkaan työntekijät sekä että Tunnistetiedot pidetään luottamuksellisina. Asiakas vastaa kaikista sen vastaanottamien Tunnistetietojen käytöstä tai väärinkäytöstä. Mikäli kolmas osapuoli on laittomasti saanut haltuunsa Asiakkaan Tunnistetietoja, on Asiakkaan välittömästi ilmoitettava tästä Isoltan asiakaspalveluun. Saatuaan edellä mainitun tiedon Isoltalla on oikeus sulkea kyseinen tili välittömästi.
 • 8.3  Tietoja voidaan myös hyödyntää kansallisissa ja kansainvälisissä listauksissa Asiakkaan sähköisten laskutuspalveluiden käyttöönoton nopeuttamiseksi. Tätä tarkoitusta varten Isoltalla on oikeus pitää rekisteriä sellaisista Asiakkaan sähköisen laskutuksen osoitetiedoista, jotka eivät ole luottamuksellisia (lukuun ottamatta mitään arkaluontoista tai luottamuksellista tietoa tai käyttäjätunnuksia), ja Asiakkaan yhteyshenkilöistä, jos se on välttämätöntä Palveluiden toimittamiseksi sekä esimerkiksi sähköisten laskujen lähettämisen ja vastaanottamisen edistämiseksi, ja julkaista ne kirjallisessa tai sähköisessä luettelossa.

9 ASIAKASDATA

 • 9.1  Asiakas omistaa kaikki oikeudet Asiakasdataan ja vastaa yksin Asiakasdatasta kohdan 5.2 mukaisesti.
 • 9.2  Asiakas toimittaa Isoltalle pyydetyn ja Palveluiden toimittamisessa ja operoinnissa tarpeellisen Asiakasdatan, mukaan lukien Projektipalveluiden tulosten testaaminen ja rekisteröidyn tai tallennetun Asiakasdatan oikeellisuuden tarkistaminen. Asiakkaan tulee viivytyksettä ilmoittaa Isoltalle muutoksista Asiakasdatassa. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa yhteyshenkilöilleen, että heidän yhteystietonsa ja mahdollisesti muita Asiakasdataan sisältyviä tunnistetietoja on luovutettu Isoltalle, ja Asiakkaan vastuulla on hankkia riittävät suostumukset siirtoon.
 • 9.3  Isoltalla on oikeus käyttää ja se sitoutuu käyttämään, luovuttamaan ja siirtämään Asiakasdataa vain Palvelun toimittamiseksi Sopimuksen mukaisesti. 
 • 9.4  Isoltalla on oikeus käyttää Asiakasdataa Palveluidensa analysoimiseen ja kehittämiseen.

10 TIETOSUOJA

 • 10.1  Kumpikin Osapuoli takaa,että se noudattaa soveltuvaa tietosuojalain säädäntöä ja vastaa täysin omista tiedoistaan ja sen käsittelystä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä Isoltan Tietosuojakäytäntöä.
 • 10.2  Mikäli Isolta käsittelee Asiakkaan puolesta henkilötietoja suorittaessaan Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, Osapuolten tarkoitus on että Asiakas on rekisterinpitäjä ja Isolta tiedon käsittelijä.
 • 10.3  Asiakas tiedostaa ja ymmärtää, että milloin yksittäisten Palveluiden suorittaminen sitä edellyttää, henkilötietoja voidaan siirtää tai varastoida Asiakkaan tai Valtuutetun Käyttäjän kotipaikan ulkopuolella sijaitsevaan valtioon Palveluiden ja Isoltan muiden Sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittamiseksi. Isolta ei siirrä Asiakkaan henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman tietosuojalainsäädännön mukaisia suojamekanismeja, kuten mallisopimusjärjestelyjä.
 • 10.4  Asiakas varmistaa, että Asiakkaalla tai Valtuutetulla Käyttäjällä on oikeus siirtää Asiakasdataan sisältyvät henkilötiedot niin, että Isolta voi laillisesti käyttää, käsitellä ja siirtää henkilötietoja Sopimuksen ehtojen mukaisesti Asiakkaan puolesta.
 • 10.5  Asiakas vastaa siitä, että asianomaisille kolmansille osapuolille on ilmoitettu ja että he ovat antaneet suostumuksensa tietojen käyttöön, käsittelyyn ja siirtoon soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 • 10.6  Isolta käsittelee henkilötietoja vain tämän Sopimuksen ehtojen sekä Asiakkaan ajoittain antamien kohtuullisten ja lainmukaisten ohjeiden mukaisesti.
 • 10.7 Osapuolet sitoutuvat asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin varotoimiin suojautuakseen henkilötietojen luvattomalta tai laittomalta käytöltä, sekä tahattomalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.
 • 10.8 Toteuttaessaan turvatoimenpiteitä Isolta huomioi uusimman tekniikan ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoitukset sekä Sopimuksen perusteella toteutettavaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit. Isoltan on varmistettava, että henkilöt joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta.
 • 10.9 Isolta avustaa Asiakasta soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisten velvollisuuksien noudattamisessa, mukaan lukien rekisteröityjen ja valvontaviranomaisten tietosuojalainsäädännön mukaisiin pyyntöihin vastaamisessa. Asiakas on velvollinen korvaamaan Isoltalle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset ja kulut. Asiakkaan tulee esittää pyynnöt kirjallisesti.
 • 10.10 Isolta antaa Asiakkaalle sellaiset kohtuulliset tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuojalainsäädännön noudattamisen osoittamista varten. Isolta sallii Asiakkaan tai Asiakkaan valtuuttaman auditoijan, joka ei ole Isoltan kilpailija ja joka sitoutuu tavanomaiseen salassapitosopimukseen, suorittamat auditoinnit, sekä osallistuu niihin kohtuullisissa määrin. Asiakkaan on ilmoitettava auditoinnista vähintään 21 päivää etukäteen. Asiakas vastaa auditoinnin kustannuksista ja kuluista.
 • 10.11 Isoltan Asiakkaan puolesta toteuttaman henkilötietojen käsittelyn luonne, kohde ja tarkoitus ovat Palvelun mukaisen tietokoneohjelmaan perustavan taloushallintopalvelun toteuttaminen Sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen perusteella käsiteltävien henkilötietojen tyypit ovat henkilön yhteystiedot, tekninen aineisto, CRM-aineisto, kirjanpitoaineisto ja muu taloushallinnon aineisto. Sopimuksen perusteella käsiteltävien rekisteröityjen ryhmät ovat Asiakkaiden yhteyshenkilöt sekä Asiakkaiden asiakkaat ja muut sidosryhmät. Henkilötietojen käsittely päättyy lähtökohtaisesti Sopimuksen päättyessä.

11 MAKSUT JA LASKUTUS

 • 11.1  Asiakas maksaa Isoltalle Palveluista ja Projektipalveluista Osapuolten sopimien hintojen ja laskutusvälien mukaisesti. Uusiin palveluihin ja lisätöihin sovelletaan Isoltan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa.
 • 11.2  Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai mitään muuta sovellettavaa myyntiveroa, jotka lisätään hintoihin ja Asiakkaalle lähetettävään laskuun
 • 11.3  Maksut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Jollei erikseen ole toisin sovittu, maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä.
 • 11.4  Mikäli Asiakas puolueettomasti ja hyvässä uskossa kiistää laskun sisällön, on sen riitautettava lasku antamalla kirjallinen ilmoitus asiasta Isoltalle, jonka jälkeen Osapuolet pyrkivät keskusteluin ratkaisemaan erimielisyydet kolmenkymmenen (30) päivän sisällä. Asiakkaan tulee kuitenkin maksaa riidaton osa laskusta.
 • 11.5  Isolta perii viivästyneistä maksuista sovellettavan lain sallimaa vuotuista viivästyskorkoa.
 • 11.6  Jos Asiakas ei ole maksanut erääntynyttä laskua Isoltan maksukehotuksesta huolimatta, erääntyvät muut vielä erääntymättömät saatavat heti maksettavaksi ja Isoltalla on oikeus ilman vastuuseuraamuksia pidättäytyä suorituksestaan, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksunsa.
 • 11.7  Isoltalla on oikeus muuttaa Palvelumaksuja lmoittamalla asiasta Asiakkaalle kirjallisesti Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan laskutusosoitteeseen vähintään yhtä (1) kuukautta ennen uusien hintojen voimaantuloa.

12 TAKUU

 • 12.1  Loukkaamattomuustakuu: Isolta vakuuttaa, että Palvelut Sopimuksen mukaisesti käytettynä sekä Projektipalvelut eivät Isoltan parhaan tietämyksen mukaan loukkaa kolmansien Immateriaalioikeuksia. Saatuaan ilmoituksen väitteestä, että jotain Immateriaalioikeutta on loukattu, Isolta oman harkintansa mukaan joko (i) puolustaa oikeudenkäynnissä Asiakkaan oikeutta käyttää Palvelua tai hankkii Asiakkaalle oikeuden Palvelun käyttöön; (ii) muokkaa Palvelua loukkaamattomaksi mutta kuitenkin niin että se säilyttää alkuperäisen toiminnallisuutensa; (iii) korvaa Palvelun toiminnoiltaan vastaavalla Palvelulla; tai (iv) irtisanoo kyseisen osan Palvelusta ja hyvittää maksut, jotka Asiakas on maksanut etukäteen kyseisestä Palvelun osasta. Mikäli yksikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole riittävä korjauskeino, Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen kokonaan tai osittain.
 • 12.2  Rajoitettu Suorituskykytakuu: Isolta vakuuttaa, että Palvelu toimii Sopimuskauden ajan oleellisilta osin soveltuvan Dokumentaation ja Palvelukuvausten mukaisesti; edellyttäen, että (i) Palvelu implementoidaan ja sitä käytetään kaikkien Isoltan antamien ohjeiden mukaisesti; (ii) Asiakas ilmoittaa Isoltalle kaikista virheistä Palvelussa kymmenen (10) kalenteripäivän sisällä siitä, kun virhe huomattiin; (iii) Asiakas on asianmukaisesti ottanut käyttöön kaikki Isoltan suosittelemat päivitykset niihin kolmansien osapuolten ohjelmistoihin, jotka sisällöllisesti vaikuttavat Palvelun suorituskykyyn; (iv) Asiakas on asianmukaisesti huolehtinut, että kaikki Palveluun yhteydessä olevat laitteet, ohjelmistot ja olosuhteet ovat soveltuvien spesifikaatioiden ja alan standardien mukaisia; (v) Asiakas ei ole ottanut käyttöön muuta laitteistoa tai ohjelmistoa joka aiheuttaisi haittaa Palvelulle; ja (vi) Asiakas on maksanut kaikki Sopimukseen liittyvät erääntyneet maksut eikä Asiakas ole rikkonut muita Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Mikäli selvityksessä ilmenee, että Palvelussa ei ole Asiakkaan väittämää virhettä, Isoltalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta selvityksestä koituneet kustannukset.
 • 12.3 Isolta ei takaa että Palvelu toimii keskeytymättä, turvallisesti tai virheettömästi tai että Isolta kykenee estämään kolmansien aiheuttamat häiriöt tai korjaamaan kaikki virheet. 

13 IMMATERIAALIOIKEUDET

 • 13.1  Kaikki Palveluun ja Projektipalveluun liittyvät Immateriaalioikeudet kuuluvat Isoltalle tai sen alihankkijoille ja pysyvät Isoltan tai sen alihankkijoiden omistuksessa. Kumpikin Osapuoli omistaa omat Immateriaalioikeutensa eikä tämän Sopimuksen allekirjoittamisella tai Palveluiden tai Projektipalveluiden toimittamisella myönnetä tai siirretä mitään Immateriaalioikeuksia.
 • 13.2  Mikäli Palvelu loukkaa jotain kolmannen osapuolen Immateriaalioikeutta, Isolta korjaa loukkauksen kohdassa 12.1 mainitulla tavalla
 • 13.3  Isolta puolustaa Asiakasta tätä vastaan nostetuissa kanteissa, joissa väitetään, että Palvelu loukkaa edellä mainittuja kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia, edellyttäen, että Asiakas välittömästi ilmoittaa vaateista kirjallisesti ja antaa Isoltan yksin käyttää vastaajan puhevaltaa ja huolehtia oikeudenkäynnistä tai sopimisesta sekä antaa Isoltalle kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot, avun ja valtuutukset sitä vastaan että Isolta korvaa Asiakkaan kohtuulliset kulut, mukaan lukien jo syntyneet kohtuulliset ja välttämättömät oikeudenkäyntikulut. Isolta vastaa oikeudenkäynnissä kolmannelle osapuolelle maksettavaksi tuomittujen tai sovintosopimukseen perustuvien korvausten maksamisesta, mikäli Asiakas on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.
 • 13.4  Isolta ei kuitenkaan vastaa korvausvaatimuksesta, joka
  undefinedundefinedundefined
 • 13.5  Isoltan korvausvastuu kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu edellä mainittuun.

14 SALASSAPITO

 • 14.1  Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa ja olemaan paljastamatta tai käyttämättä muuhun kuin tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin kokonaan tai osittain Luottamuksellista Tietoa, joita ne saavat haltuunsa toiselta Osapuolelta tämän Sopimuksen puitteissa
 • 14.2  Jollei ole toisin sovittu, kaikki Luottamukselliset Tiedot ja Luottamuksellista Tietoa sisältävät asiakirjat pysyvät alkuperäisen luovuttajan omistuksessa.
 • 14.3  Kumpikin Osapuoli saa luovuttaa toiselta Sopijapuolelta saatua Luottamuksellista Tietoa, vain sellaisille työntekijöilleen, joiden on tarpeellista tietää niistä tämän Sopimuksen täytäntöönpanoa varten. Osapuolten on informoitava tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteista kaikkia, joille Luottamuksellista Tietoa tämän Sopimuksen sallimissa rajoissa luovutetaan (mukaan lukien työntekijät, neuvonantajat, alihankkijat tai asiamiehet sekä alihankkijoiden ja asiamiesten työntekijät).
 • 14.4   Osapuolet voivat paljastaa Luottamuksellista Tietoa, alihankkijoilleen tai agenteilleen vain Luottamuksellisten Tietojen luovuttajan kirjallisella luvalla ja vain sillä ehdolla että kyseinen alihankkija tai agentti allekirjoittaa sopimuksen salassapidosta, joka sisältää vähintään yhtä rajoittavat luottamuksellisuusehdot kuin tässä kohdassa 14.
 • 14.5  Tämän kohdan 14 mukaiset velvoitteet eivät kuitenkaan koske Luottamuksellisia Tietoja, jotka:
  a) ovat olleet julkisia niiden luovutushetkellä tai ovat tulleet myöhemmin julkisiksi julkistamisen johdosta tai muuten ilman että vastaanottaja on rikkonut salassapitovelvoitettaan, tai
  b) olivat vastaanottavan Osapuolen tiedossa jo ennen tietojen luovuttamista, tai
  c) vastaanottava Osapuoli sai kolmannelta osapuolelta, joka ei hankkinut Luottamuksellista Tietoa, suoraan tai välillisesti, luovuttavalta Osapuolelta. 
 • 14.6  Tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen, tai luovuttavan Osapuolen pyynnöstä, Osapuolen on palautettava kaikki Luottamukselliset Tiedot, jotka ne ovat saaneet toiselta Osapuolelta missä tahansa muodossa tämän Sopimuksen alla. 
 • 14.7  Tämän kohdan 14 määräysten estämättä Isoltalla on oikeus luovuttaa Luottamuksellisia Tietoja Konserniyhtiöilleen tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa.
 • 14.8  Isoltalla on oikeus liittää Asiakas julkiseen asiakasluetteloonsa. Asiakkaan kirjallisella luvalla (jota Asiakas ei voi kohtuuttomasti evätä) Isoltalla on oikeus tehdä ilmoituksia ja antaa lehdistötiedotteita koskien kyseisen tilauksen tai hankkeen rahallista arvoa, sen Osapuolia tai muuta asiaan liittyvää tietoa. Tämä Sopimus ei millään tavalla estä Osapuolia täyttämästä laista johtuvia julkistamis- tai ilmoitusvelvollisuuksiaan tai noudattamasta sen arvopaperipörssin sääntöjä ja määräyksiä, johon se on listautunut.

15 VASTUUN RAJOITUKSET

 • 15.1 LUKUUN OTTAMATTA TÖRKEÄÄ TUOTTAMUSTA TAI TAHALLISUUTTA, ISOLTAN JA SEN JÄLLEENMYYJIEN, ASIAMIESTEN, EDUSTAJIEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN KOKONAISVASTUU KOSKIEN MITÄ TAHANSA VAHINGONKORVAUSVAATIMUSTA, RAJOITTUU PALVELUIDEN TAI PROJEKTIPALVELUIDEN AIHEUTTAMIEN, ISOLTAN HUOLIMATTOMUUDESTA JOHTUVIEN VÄLITTÖMIEN VAHINKOJEN, JOTKA ASIAKAS VOI NÄYTTÄÄ TO TEEN, KORVAAMISEEN JA KORKEINTAAN SUMMAAN, JOKA VASTAA KORVAUSVASTUUSEEN JOHTANEEN PALVELUN TAI SEN OSAN KUUKAUSILASKUTUSTA KERROTTUNA KUUDELLA (6), LASKETTUNA ASIAKKAAN ENNEN VAHINGON SYNTYMISTÄ MAKSAMIEN VIIMEISTEN KAHDENTOISTA (12) KUUKAUDEN KUUKAUSILASKUTUKSEN KESKIARVOLLA. MIKÄLI SOPIMUS ON OLLUT VOIMASSA KAHTATOISTA (12) KUUKAUTTA LYHYEMMÄN AJAN, KORKEIN MAHDOLLINEN KORVAUSVASTUU LASKETAAN VASTAAVASTI ASIAKKAAN MAKSAMIEN KUUKAUSILASKUJEN KESKIARVO LLA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAJALTA.
 • 15.2  LUKUUNOTTAMATTA TÖRKEÄÄ TUOTTAMUSTA, TAHALLISUUTTA TAI SALASSAPITORIKKOMUKSIA (KOHTA 14), KUMPIKAAN OSAPUOLI EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI MUISTA VASTAAVISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN SAAMATTA JÄÄNYT LIIKEVAIHTO TAI VOITTO, RIIPPUMATTA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN AIHEUTUMISEN SYISTÄ, VAIKKA OSAPUOLELLE OLISI ENNALTA ILMOITETTU VAHINGON JA/TAI TAPPION MAHDOLLISUUDESTA. ”VÄLILLISET, EPÄSUORAT JA MUUT VASTAAVAT VAHINGOT” TARKOITTAVAT MITÄ TAHANSA TALOUDELLISTA TAPPIOTA MUKAAN LUKIEN SAAMATTA JÄÄNYT VOITTO, MENETETYT SÄÄSTÖT, LIIKETOIMINTA, SOPIMUKSET, LIIKEVAIHTO, AIKA TAI GOODWILL TAIKKA TIEDOSTOJEN MENETYS TAI VAHINGOITTUMINEN.
 • 15.3  ASIAKKAALLA EI OLE SOPIMUKSELLISTA SUHDETTA ISOLTAN ALIHANKKIJOIHIN EIKÄ ASIAKAS OLE KOLMANNEN OSAPUOLEN EDUNSAAJA MISSÄÄN ISOLTAN JA SEN ALIHANKKIJOIDEN VÄLISESSÄ SOPIMUKSESSA 
 • 15.4  ASIAKAS YMMÄRTÄÄ JA HYVÄKSYY, ETTÄ ISOLTAN ALIHANKKIJA EI OLE MINKÄÄNLAISESSA VASTUUSSA ASIAKKAALLE.
 • 15.5  PALVELU ON TARKOITETTU ASIAKKAAN OMAAN KÄYTTÖÖN EIKÄ ASIAKAS VOI JÄLLEENMYDÄ PALVELUA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE.
 • 15.6  Kaikki tätä sopimusta koskevat vahingonkorvausvaatimukset on esitettävä kuuden (6) kuukauden sisällä siitä ajankohdasta, jolloin korvausvaatimuksen esittäjä sai tietää vaatimuksen perusteen synnystä tai siitä kun se on havaittu (jos tämä tapahtuu myöhemmin). Missään tapauksessa vaatimuksia ei voi esittää myöhemmin kuin yhden vuoden kuluessa vaatimuksen perusteen synnystä.

16 VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN

 • 16.1 Sopimus tulee voimaan Voimaantulopäivänä. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa Sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.
 • 16.2 Sopimuksen päättyessä tai Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä, Isoltan on joko poistettava tai palautettava Asiakkaalle käsitellyt henkilötiedot. Sopimuksen päättyessä Isolta poistaa tiedot yhden (1) kuukauden kuluessa Sopimuksen päättymisestä.

17 SOPIMUKSEN SIIRTO

 • 17.1 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Isoltan etukäteistä kirjallista suostumusta.

18 REKRYTOINTIKIELTO

 • 18.1 Lukuun ottamatta yleiseen avoimeen hakuun perustuvia työpaikkailmoituksia, kumpikin Osapuoli sitoutuu olemaan aktiivisesti rekrytoimatta toisen Osapuolen työntekijää, joka on vastannut tai vastaa oleellisista Palveluihin tai Projektipalveluihin liittyvistä tehtävistä, tai ryhtymättä muuhun järjestelyyn, joka johtaisi yllä mainitun työntekijän palkkaamiseen kuuden (6) kuukauden sisällä aikaisemmasta, joko Palveluiden tai Projektipalveluiden toimittamisen päättymisestä tai henkilön työsuhteen päättymisestä.

19 ILMOITUKSET

 • 19.1 Osapuolen tulee lähettää Sopimukseen liittyvät ilmoitukset toiselle Osapuolelle Sopimuksessa tai Tilauskaavakkeessa määritellyille yhteyshenkilöille taikka näiden myöhemmin ilmoittamalla tavalla. Kaikki viralliset ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti. Ilmoitukset, lukuun ottamatta normaalia päivittäistä kirjeenvaihtoa Asiakkaan ja Isoltan välillä (joka voidaan tehdä sähköpostitse), on lähetettävä faksina tai sähköpostitse, minkä jälkeen ilmoitus on vahvistettava sertifioidulla kirjeellä tai kirjeellä kuriirin välityksellä.

20 YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

 • 20.1  Jos Osapuoli on estynyt täyttämästä sopimuksenmukaisia velvoitteitaan hänen vaikutuspiirinsä ulkopuolella olevan olosuhteen johdosta, jota ei kohtuudella ole voinut Sopimuksen allekirjoittamisen hetkellä ennakoida ja jota ei tapahtumahetkellä ole voitu välttää tai ratkaista, Osapuoli voi lykätä suorituksensa ajankohtaa ja on vapautettu vastuusta suorituksen täyttämättä jättämisestä johtuneista vahingoista ja seuraamuksista.
 • 20.2  Jolleivät Osapuolet ole toisin kirjallisesti sopineet, Sopimuksen mukaiset velvoitteet ja vastuut tulee täyttää välittömästi Ylivoimaisen Esteen päätyttyä.

21 SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

 • 21.1  Näihin Yleisiin Ehtoihin ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
 • 21.2  Näihin ehtoihin tai Sopimukseen liittyvät erimielisyydet, joita ei voida Osapuolten kesken neuvotteluteitse sopia, ratkaistaan lopullisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa
 • 21.3  Mikään näissä ehdoissa ei estä Osapuolta nostamasta kannetta missä tahansa tuomioistuimessa tavoitellakseen turvaamistoimea tai erääntyneen saatavan maksua soveltuvan lain mukaisesti.

22 YLEISTÄ

 • 22.1 Näillä Yleisillä Ehdoilla ja Sopimuksella ei ole tarkoitus luoda kumppanuutta Osapuolten välille eikä niillä valtuuteta kumpaakaan Osapuolta toimimaan toisen Osapuolen agenttina, toisen Osapuolen nimissä tai puolesta, tai sitomaan toista Osapuolta muutoinkaan millään tavalla (mukaan lukien lupausten tai takuiden antaminen, sitoutuminen velvollisuuksiin tai vastuisiin sekä oikeuden tai vallan käyttäminen toisen puolesta).
 • 22.2  Näillä Yleisillä Ehdoilla ja Sopimuksella ei luoda mitään oikeuksia muille henkilöille tai tahoille kuin Sopimusosapuolille ja soveltuvin osin heidän hyväksytyille seuraajilleen.
 • 22.3  Toisen osapuolen toimiminen viiveellä tai toimimattomuus jonkin Sopimuksen mukaisen oikeuden voimaansaattamiseksi ei tarkoita kyseisestä oikeudesta luopumista. Oikeudesta luopuminen katsotaan päteväksi vain, mikäli se on tehty oikeudesta luopuvan Osapuolen toimesta kirjallisesti. Oikeudesta luopuminen jossakin yhteydessä ei tarkoita sopimusmuutosta eikä tarkoita oikeudesta luopumista missään muussa tilanteessa.
 • 22.4  Ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu, Sopimuksen turvaamat oikeudet ovat kumulatiivisia eivätkä sulje pois lakisääteisiä oikeuksia.
 • 22.5  Mikäli jokin osa näistä Yleisistä Lisenssiehdoista tai Sopimuksesta katsotaan pätemättömäksi tai kannekelvottomaksi, kyseinen osa ei vaikuta muiden sopimuskohtien pätevyyteen vaan ne pysyvät voimassa. Osapuolet pyrkivät neuvottelemalla hyvässä uskossa korvaamaan ehdon, joka katsotaan pätemättömäksi tai kannekelvottomaksi. Vaikka Osapuolet eivät onnistuisi sopimaan korvaavasta ehdosta, ei tällä ole vaikutusta muiden ehtojen pätevyyteen.